Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

BẠCH HỔ ĐƯỜNG - HOÀNG KIM

08-03-2023

I.Hướng dẫn cách báo danh
  • Thời gian bắt đầu Bạch Hổ Đường :  từ 08h30 đến 17h30 , 21h30 - 06h30 
  • Lưu ý : Báo danh Bạch Hổ Đường Hoàng Kim 
  • Click phải vào vật phẩm Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Bạch Hổ Đường

II. Phần thưởng tiêu diệt boss

 

Tiêu diệt boss ải 1  1 Tiền Xu Khóa + 30 tỷ EXP
Tiêu diệt boss ải 2  2 Tiền Xu Khóa + 30 tỷ EXP
Tiêu diệt boss ải 3  3 Tiền Xu Khóa + 30 tỷ EXP
  • Boss Bạch Hổ Đường Tầng 1 rớt 
Tên vật phẩm

Ngân Nguyên Bảo

Kinh Nghiệm Đơn

50 x Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

50 x Mảnh Ghép Ngựa

  • Boss Bạch Hổ Đường Tầng 2 rớt
Tên vật phẩm

Ngân Nguyên Bảo

Kinh Nghiệm Đơn

50 x Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

50 x Mảnh Ghép Ngựa

  • Boss Bạch Hổ Đường Tầng 3 rớt
Tên vật phẩm

Đá Nâng Cấp

Ngân Nguyên Bảo

Kinh Nghiệm Đơn

50 x Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

50 x Mảnh Ghép Ngựa

III.Phần thưởng qua ải

  • Qua ải tầng 1 
Tên vật phẩm

Đá Nâng Cấp SL : 1

Mảnh Ghép Ngựa SL : 1000

Tiền xu SL : 1

KinhNghiem(Tỷ) SL : 10 tỷ

  • Qua ải tầng 2
Tên vật phẩm

Uy Danh  : 1

Đá Nâng Cấp SL : 2

Mảnh Ghép Ngựa SL : 2000

Tiền xu SL : 2

KinhNghiem(Tỷ) SL : 20 tỷ

  • Qua ải tầng 3
Tên vật phẩm

Uy Danh : 1

Đá Nâng Cấp SL : 3

Mảnh Ghép Ngựa SL : 3000

Tiền xu SL : 3

KinhNghiem(Tỷ) : 50 tỷ