Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

Kinh Mạch

19-03-2024

 

I.Hướng dẫn nâng cấp

Xem Ở F1 - chọn Kinh Mạch

Chuột phải vào Hộ Mạch Đơn

Chọn Nâng Cấp Kinh Mạch

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Cấp độ

Tiền Xu

Hộ Mạch Đơn

Đá Nâng Cấp

Tỷ Lệ % Thành Công

1 20 1 20 100
2 40 2 40 100
3 60 3 60 90
4 80 4 80 85
5 100 5 100 80
6 120 6 120 75
7 140 7 140 70
8 160 8 160 65
9 180 9 180 60
10 200 10 200 55
11 220 11 220 50
12 240 12 240 45
13 260 13 260 40
14 280 14 280 35
15 300 15 300 30
16 320 16 320 25
17 340 17 340 20
18 360 18 360 15
19 380 19 380 10
20 400 20 400 5

Lưu Ý:

  • Sử dụng event hiện tại để có nguyên liệu
  • Đủ nguyên liệu để nâng cấp
  • Nâng cấp thất bại  sẽ bị hạ không hạ cấp