Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

NHIỆM VỤ HẰNG NGÀY

08-03-2023

I.Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

 

Danh sách nhiệm vụ hằng ngày : 

Tiêu diệt 150 quái ngẫu nhiên ở khu vực luyện công map 115

Thu thập 500 Mảnh Ghép Vũ Khí
Thu thập 500 Mảnh Ghép Mặt Nạ
Thu thập 500 Mảnh Ghép Ngựa
Thu thập 500 Mảnh Ghép Ấn
Thu thập 500 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
Thu thập 500 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
Thu thập 500 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
Thu thập 500 Linh Hồn
Thu thập 500 Đồ Phổ Trang Bị
Thu thập 1 Lệnh bài Thương hội (Đại tướng Tống Kim)
Thu thập 1 Lệnh bài Thương hội (Bạch Hổ Đường 3)
Thu thập 1 Lệnh bài Thương hội (cấp 5 Tiêu Dao Cốc)

 

Gặp NPC HOẠT ĐỘNG - Tô Bảo Thiên Ngọc và chọn [Hoạt Động] Nhiệm Vụ Hằng Ngày

 

Hoàn thành nhanh NVHN : Cần 25 Tiền Xu Không Khóa

Nếu đang ở nhiệm vụ 9 thì nhận mốc 10 20 30 40

Nếu đang ở nhiệm vụ 19 thì nhận mốc 20 30 40

Nếu đang ở nhiệm vụ 29 thì nhận mốc 30 40

Nếu đang ở nhiệm vụ 39 thì nhận mốc 40

Lưu ý : Hoàn thành nhanh nhiệm vụ sẽ không được exp từng nhiệm vụ

 

 

II.Phần thưởng

 

  • Mặc định khi hoàn thành 1 nhiệm vụ nhận được 3 tỷ kinh nghiệm
  • Phần thưởng ngẫu nhiên khi trả nhiệm vụ được chọn 
Tên vật phẩm

Đồng Thường : 1000

Kinh Nghiệm Đơn : 1 ( khóa )

Tiền Xu : 1 ( khóa )

Đá Nâng Cấp : 1 ( khóa )

1 Lần Hủy Nhiệm Vụ

 

  • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ở lần 10 , 20 , 30 , 40 
Số lần hoàn thành Vật phẩm - số lượng ( khóa )
10

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 200

KinhNghiem(Tỷ) : 100 Tỷ

20

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 400

KinhNghiem(Tỷ) : 200 Tỷ

30

Tiền xu :  5

Đá Nâng Cấp : 5

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 600

KinhNghiem(Tỷ) : 300 Tỷ

40

Tiền xu : 10

Đá Nâng Cấp : 10

Mảnh Ghép Mặt Nạ : 1000

KinhNghiem(Tỷ) : 500 Tỷ