Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

THÁNH LINH

08-03-2023

I.Hướng dẫn nâng cấp

Mua Chân Nguyên tại Kỳ Trân Các - Khu Đồng Thường - Khu Tinh Phẩm ( Giá 40 vạn đồng thường)

Cần Linh Hồn để nâng cấp

Click phải vào vật phẩm Linh Hồn để nâng cấp dòng

Có thể sử dụng 1 chân nguyên tu luyện đơn hoặc 2 , 3 , 4 , 5 .... để nâng cấp

Muốn max 1 dòng cần 20099 Linh Hồn

 

 

Số dòng

Linh Hồn

Dòng 1 20099
Dòng 2 20099
Dòng 3 20099
Dòng 4 20099

II.Thông số chi tiết

 

 

Lưu Ý:

  • Đeo thánh linh trên người mới có thể nâng cấp