Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

TÍNH NĂNG HỘ VỆ

10-04-2023

Tính năng Hộ Vệ là một tính năng mới trong Long Môn Kiếm Thế, những người bạn đồng hành vô cùng tuyệt vời này sẽ hỗ trợ cho chủ nhân của chúng rất nhiều lợi ích.

 

I.GIAO DIỆN HỘ VỆ

 - Hộ vệ có thể được triệu hồi từ [Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ]
 - Thu thập [Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ] thông qua các sự kiện ingame

 - Mỗi nhân vật đem theo tối đa 20 Hộ Vệ.

 - Khi xuất chiến chỉ số Hộ Vệ mới được + thêm vào cho bản thân.

 - Hộ Vệ khi bỏ rơi sẽ không thể triệu hồi lại được, lưu ý thật kỹ trước khi bỏ rơi Hộ Vệ.

- Nhấn F1- chọn Hộ Vệ

 

 

Giao diện các Hộ Vệ theo thứ tự Sơ - Trung - Cao - Thượng

 

II.TƯ CHẤT VÀ THÔNG SỐ CÁC LOẠI HỘ VỆ

- Có 4 loại Hộ Vệ : Tấn Công, Phòng Thủ, Hồi Máu, Máu Tối Đa

- Mỗi loại Hộ Vệ có 4 Tư Chất  [SƠ - TRUNG - CAO - THƯỢNG]

 

Loại Hộ Vệ Tư Chất Chỉ số Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10
Tấn Công Tấn công khi đánh chí mạng (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Trung Tấn công khi đánh chí mạng (%) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Cao Tấn công khi đánh chí mạng (%) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Thượng Tấn công khi đánh chí mạng (%) 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Phát huy lực tấn công kỹ năng (%) 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

 

Loại Hộ Vệ Tư Chất Chỉ số Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10
Phòng Thủ
Kháng tất cả (Điểm) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Chịu sát thương chí mạng (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Trung Kháng tất cả (Điểm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Chịu sát thương chí mạng (%) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Cao Kháng tất cả (Điểm) 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
Chịu sát thương chí mạng (%) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Thượng Kháng tất cả (Điểm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Chịu sát thương chí mạng (%) 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

 

Loại Hộ Vệ Tư Chất Chỉ số Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10
Hồi Máu
Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
Trung Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Cao Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) 7.5 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75
Thượng Nửa giây phục hồi sinh lực (Điểm) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Hiệu suất hồi phục sinh lực (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 

Loại Hộ Vệ Tư Chất Chỉ số Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10
Máu Tối Đa
Sinh lực tối đa (Điểm) 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Trung Sinh lực tối đa (Điểm) 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cao Sinh lực tối đa (Điểm) 7500 15000 22500 30000 37500 45000 52500 60000 67500 75000
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Thượng Sinh lực tối đa (Điểm) 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
Tỉ lệ sinh lực tối đa (%) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

 

 

III.NÂNG CẤP HỘ VỆ

  - Hộ vệ đang xuất chiến mới có thể nâng cấp

  - Bấm vào biểu tượng nâng cấp để có thể nâng cấp hộ vệ

  - Mỗi Hộ Vệ có tư chất khác nhau sẽ cần nguyên liệu nâng cấp khác nhau xin lưu ý.

 

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT SƠ]
Cấp Hộ Vệ Đá Nâng Cấp Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 20 10 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 30 15 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 40 20 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 50 25 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 60 30 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 70 35 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 80 40 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 90 45 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 100 50 5%

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT TRUNG]
Cấp Hộ Vệ Đá Nâng Cấp Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 40 20 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 60 30 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 80 40 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 100 50 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 120 60 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 140 70 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 160 80 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 180 90 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 200 100 5%

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT CAO]
Cấp Hộ Vệ Đá Nâng Cấp Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 60 30 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 90 45 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 120 60 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 150 75 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 180 90 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 210 105 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 240 120 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 270 135 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 300 150 5%

 

NÂNG CẤP HỘ VỆ [TƯ CHẤT THƯỢNG]
Cấp Hộ Vệ Đá Nâng Cấp Tiền Xu Tỉ Lệ
Hộ Vệ [Cấp 1]  Sử dụng Lệnh bài triệu hồi Hộ Vệ
Hộ Vệ [Cấp 2] 80 40 100%
Hộ Vệ [Cấp 3] 120 60 80%
Hộ Vệ [Cấp 4] 160 80 70%
Hộ Vệ [Cấp 5] 200 100 60%
Hộ Vệ [Cấp 6] 240 120 50%
Hộ Vệ [Cấp 7] 280 140 40%
Hộ Vệ [Cấp 8] 320 160 30%
Hộ Vệ [Cấp 9] 360 180 15%
Hộ Vệ [Cấp 10] 400 200 5%

 

IV.NGƯNG TỤ HỘ VỆ

- Hộ vệ không khóa sẽ có biểu tượng Ngưng Tụ.

- Sau khi ngưng tụ có thể giao dịch Hộ Vệ cho người khác.

- Hộ Vệ sau ngưng tụ giử nguyên Tư Chất + Cấp Độ khi chuyển sang chủ nhân mới.

- Ngưng Tụ Hộ Vệ [Sơ - Trung - Cao - Thượng] cần 300 Tiền Xu

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage để được hỗ trợ thêm.

Xin Cảm Ơn