Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH

08-03-2023

I.Hướng dẫn mua đồng hành

Mua tại Kỳ Trân Các - Khu Đồng Thường - Khu Tinh Phẩm

Giá bán : 100 vạn đồng ( mở ra đồng hành cấp 120 - tự động ngẫu nhiên 5 kỹ năng và 5 cấp mỗi kỹ năng của đồng hành )

II.Bảng Ghép Trang bị Đồng hành

 

Cấp độ

Mảnh Trang Bị Đồng Hành

Đá Nâng Cấp

Cấp 4

1 1
Cấp 5 5 10
Cấp 6 25 100
Cấp 7 125 500

Lưu ý : Ghép Trang bị đồng hành là  Khóa

III.Bảng tách Mảnh Trang Bị Đồng Hành

 

Cấp độ

Mảnh Trang Bị Đồng Hành ( Khóa )

Cấp 4 Tách được 1
Cấp 5 Tách được 5
Cấp 6 Tách được 25
Cấp 7 Tách được 125

Lưu ý : Tách Trang bị đồng hành là được Mảnh Trang Bị Đồng Hành  Khóa

Hướng dẫn tách trang bị đồng hành 

- Đối thoại NPC NÂNG CẤP - Tây Môn Ma Nữ > Trang bị đồng hành

  

IV.Chỉ số chi tiết